Ikona dostępności
Wyszukiwarka

Klauzula informacyjna RODO

Szanowni Państwo

W związku z wejściem w życie  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE EkoGłog Sp. z o.o. informuje, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EkoGłog  Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie Małopolskim ul. Towarowa 4A, 36-060 Głogów Małopolski. Jako administrator danych jesteśmy odpowiedzialni za zbieranie i przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w związku z prowadzeniem naszej działalności.

JAKIE DANE OSOBOWE DOTYCZĄCE PANA/PANI ZBIERAMY I PRZETWARZAMY?

Gromadzimy i wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe niezbędne do świadczenia  usług i sprzedaży towarów  w ramach naszej działalności.

W JAKIM  CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY PANA/PANI DANE OSOBOWE?

Wykorzystujemy je w celu:

 • podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy na świadczenie oferowanych usług i sprzedaż towarów  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust 1 lit a RODO)
 • realizacji zawartej umowy na świadczenie oferowanych usług i sprzedaż towarów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • realizacji umów z jednostkami samorządu terytorialnego na wykonanie zadania publicznego( art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
 • dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową lub z jej nie zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Wydziałów Spółki (monitoring wizyjny)
 • administracji wewnętrznej, w tym utrzymania infrastruktury IT (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PANA/PANI DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zawartej umowy  na świadczenie oferowanych usług i towarów, a po jej rozwiązaniu przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – odpowiednio, do momentu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.

W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.

W przypadku monitoringu wizyjnego Pani/Pana dane będą przechowywane przez 30 dni, od chwili nagrania, a po tym czasie przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.

W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PANU/PANI I W JAKI SPOSÓB MOŻE PAN/PANI Z NICH SKORZYSTAĆ?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 • prawo dostępu: może Pan/Pani uzyskać informacje związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych oraz kopię takich danych osobowych
 • prawo do poprawiania: jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, może Pan/Pani domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych
 • prawo do usunięcia: może Pan/Pani zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo
 • prawo do ograniczenia: może Pan/Pani poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu: może Pan/Pani sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani sytuacją
 • prawo do wycofania zgody: jeżeli wyraził(-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może Pan/Pani wycofać zgodę w dowolnym czasie
 • prawo do przekazania danych: jeżeli jest to zgodne z prawem, może Pan/Pani domagać się, aby przekazane nam dane osobowe zostały zwrócone Panu/Pani lub przekazane osobie trzeciej, jeżeli jest to wykonalne

Jeżeli chce Pan/Pani skorzystać z praw wymienionych powyżej, można to zrobić w jeden z niżej wymienionych sposobów:

 • wysłać pismo pocztą tradycyjną na adres: EkoGłog Sp. z o.o. ul. Towarowa 4A, 36-060 Głogów Małopolski
 • złożyć pismo bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta w siedzibie Spółki ul. Towarowa 4A, 36-060 Głogów Małopolski

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, oprócz powyższych uprawnień, przysługuje Panu/Pani również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru.

JAK MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWI PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH?

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem przez nas Pana/Pani danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych elektronicznie: odo@ekoglog.pl lub telefonicznie: +48 17 85 17 485.

W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY PANA/PANI DANE OSOBOWE?

Pana/Pani dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (elektroniczny) oraz w formie fizycznej (papierowej).