Ikona dostępności
Wyszukiwarka

Regulamin monitoringu wizyjnego

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu EkoGłog Sp. z o.o. nr 8/2022 z dnia 22-03-2022 r.

 

Regulamin

funkcjonowania monitoringu wizyjnego

w EkoGłog Sp. z o.o. w Głogowie Małopolskim

§ 1

Regulamin określa zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego w obiektach EkoGłog Sp. z o.o. w Głogowie Małopolskim.

§ 2

Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest EkoGłog Sp. z o.o. w Głogowie Małopolskim.

§ 3

Podstawą prawną monitoringu wizyjnego jest wypełnienie obowiązku ciążącego na administratorze na podstawie przepisów:

 1. Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
 2. Ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r.
 3. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, polegający na konieczności:
 • zapobiegania aktom agresji, niszczenia mienia i kradzieży,
 • ochrony przeciwpożarowej.

§ 4

Systemem monitoringu objęte są następujące obszary:

 1. Biuro przy ul. Towarowej 4A – wejście do budynku, korytarz.
 2. Stacja Uzdatniania Wody ul. Brylantowa 15 – plac, wejście do budynku, korytarze.
 3. Baza WUK ul. Piaski 2 – plac, magazyn paliwa.
 4. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Złota 117 – brama wjazdowa, plac, magazyny odpadów.
 5. Oczyszczalnia ścieków ul. Złota 121 – brama wjazdowa 1 i 2, wejście do budynku biurowego, zbiornik retencyjny, krata schodkowa z piaskownikiem poziomym, pomost na zbiornikach SBR.
 6. Oczyszczalnia ścieków Przewrotne – brama wjazdowa, plac, punkt zlewny i pompownia ścieków surowych, agregat, reaktory.

Obszary monitorowane oznaczone są odpowiednimi tablicami informacyjnymi z piktogramem kamery.

§ 5

 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 2. Rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu, bez rejestracji dźwięku.
 3. Zapisy z kamer przechowywane są przez okres do 1 miesiąc, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym.

§ 6

Do przeglądania zarejestrowanego obrazu oraz do kontroli urządzeń rejestrujących mogą zostać dopuszczeni:

 1. Pracownicy wyznaczeni do tych czynności na podstawie imiennych upoważnień.
 2. Pracownicy firmy świadczącej usługi ochrony oraz zapewniającej obsługę techniczną urządzeń rejestrujących – na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 3. Upoważnieni pracownicy Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na obiekcie PSZOK ul. Złota 117. 

§ 7

 1. Dane zarejestrowane w ramach monitoringu wizyjnego nie stanowią informacji publicznej; nagrań z monitoringu nie udostępnia się osobom i podmiotom trzecim, z wyjątkiem przypadków opisanych w ust. 2 – 6.
 2. Dane z systemu monitoringu zabezpiecza się dla celów dowodowych uprawnionym organom lub instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych i postępowań.
 3. W związku ze zdarzeniami zagrażającymi bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu, dewastacją i kradzieżą mienia, zainteresowane osoby i podmioty mogą złożyć pisemny wniosek o zabezpieczenie danych z systemu monitoringu, wskazując dokładne miejsce i czas zdarzenia.
 4. Każdorazowe zabezpieczenie danych z monitoringu wymaga zgody administratora.
 5. Dane zabezpieczone z monitoringu administrator może przekazać jedynie uprawnionym organom, np. Policji, sądom itp.
 6. Osoba zainteresowana ma prawo do zapoznania się z zabezpieczonym materiałem wyłącznie w obecności upoważnionego pracownika administratora i w zakresie złożonego wniosku, z poszanowaniem praw i wolności innych osób.